عطر و طعم عسل

عطر و طعم عسل اساساً مربوط به شهد گیاهانی است که از آنها عسل تهیه می شود. این خصوصیت از نظر مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است. گرچه ذائقه مصرف کنندگان متفاوت است ولی می توان با تهیه عسل از منابع گیاهی مختلف رضایت بسیاری از مصرف کنندگان را فراهم نمود.

گیاهانی که زنبور از آنها شهد تهیه می نماید