آشنایی با فعالیت زنبوران عسل 

فعالیت های زنبور عسل در داخل و خارج از کندو

با نگاهی دقیق به داخل کندو متوجه می شویم که زنبور ها کارهایی را که لازم است خود به خود انجام می دهند و ظاهراً بین آنها تقسیم کار انجام شده است. ولی حقیقت امر این است که کارها بین آنها تقسیم نشده بلکه فعالیت های مختلف را